Stretnutie s históriou

Pomocné vedy historické

Každý, kto sa chce zaoberať históriou, by sa mal oboznámiť s tzv. pomocnými vedami historickými. Je to komplex špeciálnych vedných odborov, z ktorých niektoré majú už aspoň tristoročnú minulosť, kým iné sú mladšie, ba dokonca vznikajú a majú tendenciu zvyšovať svoj počet.


Paleografia je pomocná historická veda zaoberajúca sa skúmaním starého písma a jeho vývojom, formami písma, materiálom na písanie, zvyklosťami pri písaní a formami kníh.
Epigrafika
je pomocná historická veda zaoberajúca sa nápismi na tzv. archeologických látkach - kameň, kov, hlina, drevo, steny atď.
Kodikológia je
pomocná historická veda, ktorá skúma rukopisy neúradnej povahy, čiže najmä kódexy, a to hlavne ich vznik, šírenie, funkciu a pôsobenie na kultúru.
Diplomatika je pomocná historická veda zaoberajúca sa spracovaním starých listín a dokumentov ako historického materiálu.
Sfragistika je
pomocná historická veda o vzniku, vyhotovovaní a používaní pečatí.
Heraldika 
je pomocná historická veda, ktorá skúma erby, ich vývoj, používanie a umenie ich vyhotovovať, ako aj právo používať ich.
►Genealógia
je pomocná historická veda, ktorá skúma a opisuje postupnosť a príbuzenský vzťah medzi osobami, rodinami a rodmi.
Chronológia je
pomocná historická veda o spôsoboch merania času a mierach, ktoré ľudstvo používalo na tento účel.
Numizmatika je pomocná historická veda, ktorá skúma mince a papierové platidlá a príbuzné pamiatky.
Úlohou numizmatiky je aj štúdium dejín cien a miezd a starostlivosť o hmotný materiál - mince, medaily, účelové známky, plakety, žetóny a ďalšie hmotné pramene, ktoré majú s numizmatikou súvislosť.
Historická metrológia je
pomocná historická veda, ktorá zhromažďuje informácie o dĺžkových, hmotnostných a od nich odvodených mierach, usporadúva ich do sústavy, vzájomne ich porovnáva a hodnotí a napokon prevádza na moderné jednotky metrickej sústavy.